top of page

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Exotic-Vet Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1078 Budapest, Hernád utca 40. pinceszint 3., cgj.: 01-09-94783, adószáma: 22726465-2-41, statisztikai számjel: 22726465-7500-113-01), mint Adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) állatorvosi tevékenységgel kapcsolatban kezeli az ellátásban részesülő kisállat tulajdonosának (továbbiakban: Tulajdonos) személyes adatait, kizárólag az állatorvosi tevékenység végzése céljából, és az ezzel kapcsolatos számlázás teljesítése érdekében. Az Adatkezelő olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a Tulajdonos állatorvosi tevékenység végzésével kapcsolatosan kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe:

Az adatkezelő elérhetősége:

1078 Budapest, Hernád utca 40. pinceszint 3.

+36 1 585 8666

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE szerint az érintett hozzájárulása. Továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései a számlakibocsátás tekintetében.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: Tulajdonos az állatorvosi vizsgálat és kezelés megkezdésekor kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatok kezeléséhez.

Az érintettek köre: az állatorvosi ellátásban részesülő kisállat Tulajdonosa

A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefon, email, továbbá az érintett ügyfélszolgálati hívásával való kommunikáció során a hangfelvétel és az abban előforduló esetleges adatok kezelése. A hangfelvételből adatokat nem exportálunk, azt, mint egészet tároljuk.

Az adatgyűjtés célja: állatorvosi ellátás és ehhez kapcsolódó számlázás.

Hangfelvétel rögzítésének célja: minőségbiztosítás. Célunk, hogy a Tulajdonos bejelentései, észrevételei, a velük való kommunikáció során elhangzottak alapján folyamatosan figyelemmel kísérjük szolgáltatásunkat és az általunk a Tulajdonos számára nyújtott tájékoztatást.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Adatkezelő munkavállalói (állatorvosok, asszisztensek, recepciósok).

A felvett és tárolt hangfelvétel nem kerül továbbításra, kizárólag az a munkatárs fér hozzá, akinek a cél érdekében erre szüksége van, megfelelő hozzáférési jogosultságot kapott.

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: Adatkezelő a Tulajdonossal kapcsolatban nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve a rendelkezésre álló személyes adatok alapján a Tulajdonosról profilt nem alkot.

Adatkezeléssel összefüggésben a Tulajdonost megillető jogok:

A Tulajdonos tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését. A Tulajdonos kérésére, illetve meghatározott feltételek fennállása esetén az Adatkezelő törli a Tulajdonos személyes adatait vagy korlátozza azok kezelését.

A Tulajdonos meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.

A Tulajdonos jogosult visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez.

Az Adatkezelő a fentiek tekintetében benyújtott kérelemre annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Tulajdonos kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Tulajdonos a jogait a következő módokon érvényesítheti:

Adatkezelő székhelyére küldött postai küldemény vagy Adatkezelő elektronikus levelezési címére küldött e-mail üzenet útján, továbbá Adatkezelő telefonos elérhetőségén.

Ha a Tulajdonos nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletéről, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényről itt olvashat: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról részletes információt az Adatkezelési Szabályzatban talál.

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 16.

bottom of page